REALIZOWANY PROGRAM

Realizowany przez Osmolskiego program badań nau­kowych nie zawierał rozbudowanych studiów o charak­terze społeczno-humanistycznym. Jako lekarz i przy­rodnik z wykształcenia interesował się on przede wszy­stkim sprawnością ruchową człowieka i jego fizycznym rozwojem. Niemniej jednak jego działalność społeczno- -organizacyjna i pedagogiczna w.różnorodnych środo­wiskach i instytucjach kazała mu posługiwać się w pew­nym stopniu społecznymi i psychologicznymi kategoriami w analizie, ocenie i programowaniu społecznych aspektów ruchu sportowego. Z tego-punktu widzenia jego program rozwoju człowieka postulował nie tylko konieczność cielesnego i duchowego kształcenia, ale  co było dlań równie istotne — potrzebę wyrobieniaw nim umiejętności, nawyków i postaw, gwarantują­cych aktywny udział wyżyciu zbiorowym, społecz­nym, co Osmolski uważał za wartość niekwestiono- „waną i konieczną naszych czasów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©