Kategoria: Nauka, kultura, sport

KRZEWIENIE MASOWEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W za­sadzie do krzewienia masowego wychowania fizyczne­go i masowego sportu. Główne idee tej koncepcji-pro- gramu są bogiem żywe po dzień dzisiejszy. Z socjologicznego punktu widzenia niezmiernie istot- – na jest także próba odpowiedzi, ną następujące, pyta­nie: jakie to mianowicie czynniki strukturalno-społeczne legły u podstaw koncepcji teoretycznej Piaseckie­go? Innymi słowy: do potrzeb i wartości jakiej klasy społecznej, warstwy czy grupy można przymierzyć ową koncepcję? Próba odpowiedzi na to pytanie wbrew pozorom nie jest łatwa. Bowiem już przy analizie prądów i doktryn społecznych napotykamy olbrzymie trudności w odna­lezieniu wzajemnych relacji między ich treścią i struk­turą a odpowiednimi układami klasowymi czy grupo­wymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

KOMPLIKUJĄCE TRUDNOŚCI

Trudności te komplikują się jeszcze bardziej w odniesienu-do poglądów indywidualnego myśliciela, szczególnie wtedy, kiedy nie podejmuje on w swojej teorii centralnych zagadnień światopoglądowych — a tak jest bezsprzecznie w przypadku Piaseckiego. A jednak próba znalezienia przynajmniej częściowej odpowiedzi na postawione pytanie jest nęcąca. Można oczywiście stwierdzić, że poglądy Piaseckiego reprezen­tują myśl mieszczańską. Ale twierdzenie to jest równie ogólnikowe, jak banalne. Piasecki— jak już pisaliśmy pochodził z: rodziny inteligenckiej, z niej czerpał pierwsze nauki i filozofię życiową. Później obracał się w kręgu ludzi nauki, lekarzy, pedagogów, działaczy społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

WPŁYW NA IDEOLOGIĘ

Nie bez wpływu na jego ideologię spo­łeczną pozostało oddziaływanie Narodowej Demokracji i    jej ideowych założeń, które mu były bliskie, szcze­gólnie w zagadnieniach stosunku do tradycji narodo­wych, narodu i narodowego wychowania; Wreszcie wskazać należy na istotny kontakt Piaseckiego z ludź­mi reprezentującymi elitę wojskową i władzę państwo­wą. W stosunku do orientacji Piłsudskiego wyczuć można u niego, bardziej aniżeli odczytać,_ umiarkowaną opozycję.Wszystkie te grupy, orientacje, organizacje i’ insty­tucje miały pewien wpływ na ostateczny kształt po­glądów Piaseckiego/Ale też bez trudu można odczytać w jego tekstach (czasem między wierszami) poczucie względnej odrębności i względnej niezależności od lu­dzi wymienionych kategorii społecznych, z wyjątkiem jednej: „ludzi uniwersytetu”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

KATEGORIA SPOŁECZNA

Z tą kategorią społeczną Piasecki indentyfikowałsię i sam był przez nich apro­bowany jako jeden ze „swoich”. Stąd – jak się wy­daje — w systemie wartości głoszonych na liberalnych, uniwersytetach należy doszukiwać się zasadniczych inspiracji ideowych. Różnorakie i różnokierunkowe ‚wpływy sfer pozauniwersyteckich — o których wspo­minaliśmy — były przez Piaseckiego przetwarzane i       komponowane tak, ażeby, współgrały z punktem wi- . dzenia „ludzi uniwersytetu”.Bowiem uniwersytet, jako środowisko społeczne i to­warzyszący mu układ wartości, cieszył , się za czasów Piaseckiego najwyższym prestiżem i autorytetem i jako taki był jedną z czołowych kulturotwórczych sił. na­rodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!