BADAWCZE ROZPRAWY

Pozostawił po sobie ponad 200 rozpraw badaw­czych, artykułów problemowych, naukowych i – popula­ryzatorskich, podręczników, wstępów, i opracowań re­dakcyjnych. Do najważniejszych należą: Higiena spor- tu , Lekka atletyka. Zasady chodu, biegu,-skoku i rzutu , podług M. C. Murphy’ego i . innych źródeł, Rola spor­tu w wychowaniu etycznym, Zaniedbane drogi wy­chowawcze, Sport jako zjawisko biologiczne , Biolo­giczne znaczenie ćwiczeń fizycznych, Psychofizjologia rozwoju sprawności ruchowej, Teoria sprawności ru­chowej.Należał Osmolski do grona najbardziej czynnych te­oretyków rdydaktyków w zakresie’teorii wychowania, fizycznego. Prowadził wykłady i seminaria na wielu ‚ poziomach: na licznych kursach wychowania fizyczne­go, w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Spor­tów w Poznaniu; w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego oraz ńa Wydziale Humanistycznym Uniwer­sytetu Warszawskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©